Paslaugų užsakymo (pirkimo) internetinėje svetainėje Marketologai.lt taisyklės

1. Sąvokos
1.1. Pardavėjas – UAB „Marketologai“, įmonės kodas 302643941, registruotos buveinės adresas ir adresas korespondencijai – Kapsų g. 28, Klaipėda LT-91269.
1.2. Marketologai.lt – internetinė svetainė, esanti adresu www.marketologai.lt.
1.3. Pirkėjas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo; 4) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.
1.4. Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.
1.5. Taisyklės – šios „Paslaugų užsakymo (pirkimo) internetinėje svetainėje Marketologai.lt taisyklės“.

2. Bendrosios nuostatos
2.1. Pirkėjas užsakydamas paslaugas per Marketologai.lt patvirtina, jog su Taisyklėmisyra susipažinęs. Tokiu būdu patvirtintos Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, paslaugų įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, šalių atsakomybė bei kitos su paslaugųužsakymu/pirkimu Marketologai.lt susijusios sąlygos.
2.2. Pirkti Marketologai.lt turi teisę tik Pirkėjai, kaip jie apibrėžti Taisyklių 1.3 punkte. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti paslaugas Marketologai.lt.
2.3. Iškilus būtinybei ar esant Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytoms aplinkybėms, Pardavėjas turi teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Nauja Taisyklių redakcija įsigalioja ją paskelbus Marketologai.lt.
2.4. Jei Pardavėjui numatyta teisė ar pareiga pateikti Pirkėjui informaciją ar dokumentus elektroniniu paštu, visais atvejais už veikiančio ir Pirkėjui priklausančio elektroninio pašto adreso pateikimą Pardavėjui atsako pats Pirkėjas.

3. Paslaugų užsakymas, pirkimo – pardavimo teisinių santykių sukūrimas
3.1. Pirkėjas gali užsisakyti paslaugasMarketologai.lt telefonu, el. paštu arba tiesiogiai pateikdamas užsakymą svetainėje Marketologai.lt
3.2. Kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą paslaugą/as, įvykdo visus užsakymo žingsnius, kurių paskutinis yra mokėjimo būdo pasirinkimas ir patvirtinimas, laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsirado pirkimo – pardavimo teisiniai santykiai ir sudaryta paslaugų užsakymo (pirkimo) sutartis. Pardavėjas siunčia Pirkėjui užsakymo patvirtinimąir informaciją apie apie būtiną pasirengimą paslaugų teikimui bei paslaugų teikimo eigą Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu.
3.3. Kiekvienas Pirkėjo užsakymas saugomas Marketologai.lt duomenų bazėje.

4. Pirkėjo teisės
4.1. Pirkėjas turi teisę užsisakyti paslaugas Marketologai.lt šių Taisyklių nustatyta tvarka.
4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo šių Taisyklių nustatyta tvarka.
4.3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties šių Taisyklių nustatyta tvarka.

5. Pirkėjo įsipareigojimai ir atsakomybė
5.1. Pirkėjas, naudodamasis Marketologai.lt, privalo vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis šių Taisyklių ir kitų sąlygų, aiškiai nurodytų Marketologai.lt, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
5.2. Pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytas paslaugas ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
5.3. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis Marketologai.lt.

6. Pardavėjo teisės
6.1. Pardavėjas turi teisę sustabdyti arba nutraukti Marketologai.lt veiklą. Tokiu atveju, visi priimti ir patvirtinti Pirkėjų užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nėra priimami.
6.2. Pardavėjas turi teisę keisti paslaugų, teikiamų Marketologai.lt, teikimo apimtį ar būdą, sustabdyti, nutraukti paslaugų ar jų dalies teikimą, apmokestinti paslaugas ar paslaugų dalį.
6.3. Jei Pirkėjas bando pakenkti Marketologai.lt darbo stabilumui, saugumui ar nevykdo savo įsipareigojimų, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Marketologai.lt.
6.4. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 8.1.1 ar 8.1.2 punktuose numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.
6.5. Pardavėjas turi teisę naudoti Pirkėjo pateiktą kontaktinę informaciją tiesioginės rinkodaros tikslais, išskyrus tuos atvejus, kai Pirkėjas išreiškia prieštaravimą.

7. Pardavėjo įsipareigojimai ir atsakomybė
7.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir kitų Marketologai.lt dokumentų nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis Marketologai.lt teikiamomis paslaugomis.
7.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą,. pirkėjo asmens duomenis tvarkyti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
7.4. Iki užsakymo pateikimo informuoti Pirkėją apie užsakymo įvykdymui reikšmingų Marketologai.lt funkcijų sustabdymą ar nutraukimą.
7.5. Taisyklių numatytomis sąlygomis Pardavėjas įsipareigoja suteikti Pirkėjo užsakytas paslaugas.
7.6. Jei Pardavėjas dėl svarbių aplinkybių negali suteikti Pirkėjui užsakytųpaslaugų, jis įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę paslaugą. Pirkėjui atsisakius priimti paslaugą, kuri buvo siūloma kaip analogiška arba panaši, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas, ir visais atvejais atšaukti užsakymą.
7.7. Pardavėjas, nesutikdamas su Pirkėjo reikalavimais, privalo ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo kreipimosi gavimo dienos, jeigu Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip, pateikti vartotojui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą.
7.8. Pardavėjas įsipareigoja vykdyti kitas Taisyklėse, Privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose Pardavėjui keliamas pareigas.
7.9. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
7.10 Jei Marketologai.lt pateiktos nuorodos į kitų trečiųjų asmenų tinklapius, tai Pardavėjas negarantuoja, kad informacija, kurią galima peržiūrėti paspaudus šias nuorodas, yra teisinga, išsami ar tiksli. Už trečiųjų asmenų pateikiamos informacijos turinį, jos teisingumą, išsamumą ir tikslumą atsakingi tretieji asmenys. Pardavėjas nėra įpareigotas patikrinti perduodamą ar saugomą išorinę informaciją arba nustatyti neteisėtus veiksmus.

8. Paslaugų kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai
8.1. Už užsisakytas paslaugas Pirkėjas gali atsiskaityti vienu iš šių būdų:
8.1.1. naudojantis elektronine bankininkyste;
8.1.2. banko pavedimu;
8.1.3. grynaisiais pinigais ar banko kortele paslaugų suteikimo metu, jei tai įmanoma;
8.2. Kai Pardavėjas gauna apmokėjimą už paslaugas arba gaunamas patvirtinimas dėl pirkimo finansavimo, patvirtinamas paslaugų užsakymas ir pradedamas derinti paslaugų suteikimoterminas.
8.3. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad paslaugų pirkimo dokumentai – PVM sąskaitos faktūros, kurios kartu yra ir prekių garantiniai talonai, jam būtų pateikiamos elektroniniu būdu Pirkėjo užsakyme nurodytu elektroninio pašto adresu ne vėliau kaip 5 dienos po paslaugų suteikimo momento.

9. Teisė atsisakyti ir keisti paslaugų užsakymo (pirkimo) sutartį
9.1. Kadangi Pirkėjui apmokėjus užsakymą, Pardavėjas išsiunčia Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu informaciją su rekomendacijomis kaip pasiruošti užsakytų paslaugų teikimui,kad Pirkėjas gautų kuo didesnę naudą, bei atitinkamų paslaugų teikimui skirtus metodinius šablonus, kurie yra Pardavėjo intelektinė nuosavybė, laikoma, jog užsakytos paslaugos yra pradėtos teikti ir Pirkėjas vienašališkai jų atsisakyti negali.
9.2. Pirkėjas turi teisę kreiptis į Pardavėją dėl užsakytų paslaugų keitimo, jei Pirkėjo netenkina užsakytų paslaugų pobūdis, apimtis, teikimo laikas ar kiti parametrai. Pardavėjui sutikus, paslaugų apimtis, pobūdis ir kiti parametrai gali būti keičiami. Jei Šalims susitarus buvo patvirtintas naujas paslaugų užsakymas, kurio kaina neatitinka Pirkėjo Pardavėjui sumokėtos kainos, Šalys kiekvienu atskiru atveju susitaria, kaip bus išlyginamas skirtumas.

10. Baigiamosios nuostatos
10.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
10.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
10.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.