Kaip parengti verslo planą per 20 minučių ant 1 lapo? | Marketologai

Kaip parengti verslo planą per 20 minučių ant 1 lapo?


Donatas Jonikas prieš 2 years nėra komentarų .

Nepasakomai smagu prisidėti prie iniciatyvų, kurios skatina verslumą ir savakankiškumą. Visada esu už tai, kad žmogus pats prisiimtų atsakomybę už savo gyvenimą, o ne lauktų, kol kas nors atneš skanų kąsnį į burną.

Pak­ruo­jo vers­lo in­for­ma­ci­jos cent­ras (tikri šaunuoliai!) jau ant­rą kar­tą su­ren­gė se­mi­na­rą jau­ni­mui, ke­ti­nan­čiam pra­dė­ti sa­vo vers­lą. Jame teko sudalyvauti ir man. Spalio 14 d. vedžiau pusės dienos teo­ri­nius ir pra­kti­nius mo­ky­mus „Kaip pa­reng­ti efek­ty­vų vers­lo pla­ną per 20 mi­nu­čių ant 1 la­po“. Kaip sako Ash Maurya, jei pradiniam verslo planui parengti skiriate daugiau nei 20 minučių, vadinasi kažką darote ne taip!

Mo­ky­muo­se ga­lė­jo da­ly­vau­ti vi­si no­rin­tie­ji, ta­čiau di­džio­ji da­lis į su­si­rin­ku­sių­jų bu­vo moks­lei­viai bei ne­di­de­lė gru­pe­lė jau­nų vers­li­nin­kų. Nustebino daugelio mokinių itin pozityvus mastymas ir “realus pasaulio suvokimas” – kai kurios mokinių grupės pasiūlė itin konstruktyvių verslo idėjų, sprendžiančių realias klientų problemas. Plačiau apie renginį Šiaulių krašte.

Komentarai per Facebook